Управління освіти, молоді та спорту Друк
Неділя, 29 січня 2012, 13:52

90300, м. Виноградів, вул.Копанська, 10, тел.факс - 2-18-74, 2-19-51, 2-67-97, 2-30-09.

 


Начальник управління освіти, молоді та спорту –, тел. 2-18-74

Основні завдання управління освіти, молоді та спорту:

  • реалізація державної політики в галузі освіти в районі;
  • контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, забезпечення закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної і загальної середньої освіти;
  • організація у районі кадрового та методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
  • розробка прогнозів розвитку мережі закладів освіти;
  • здійснення керівництва закладами освіти на території району, організація їх матеріально-фінанасового забезпечення;
  • здійснює керівництво діяльністю загальноосвітніх шкіл та дошкільних установ району;
  • аналізує стан освіти у районі, організовує та контролює виконання регіональних програм розвитку освіти;
  • впроваджує рекомендовані МІН освіти нові освітні програми, педагогічні розробки;
  • вживає заходи щодо забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;
  • організовує навчально-методичне забезпечення закладів освіти, сприяє підвищенню фахового рівня медпрацівників;
  • організовує забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл;
  • організовує проведення олімпіад, конкурсів, що сприяє виявленню та розвитку обдарованих дітей;
  • забезпечує на території району виконання законодавства, щодо функціонування української мови, як державної, створення умов для розвитку мов інших національностей;
адає допомогу районним органам опіки і піклування у своєчасному влаштуванні дітей, які втратили батьків або залишились без їх піклування, вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх;
 • забезпечує розвиток мережі закладів освіти району, вносить пропозицію щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;
 • готує матеріали для подачі в обласне управління щодо ліцензування та атестації закладів освіти району;
 • організовує роботу по проведенню атестації педагогічних працівників шкіл району;
 • на підставі наданих райдержадміністрацією повноважень в установленому порядку укладає і припиняє дію контрактів з керівниками закладів освіти, що перебувають у його підпорядкуванні;
 • розглядає питання та вносить пропозиції, щодо відзначення працівників освіти району державними нагородами;
 • розробляє та подає в райдержадміністрацію пропозиції щодо нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти;
 • формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних предметів, посібники та документи про освіту;
 • готує і в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти у районі;
 • забезпечує розгляд заяв, скарг, звернень громадян, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають.

Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, наказами МІН освіти, рішенням та розпорядженнями голови районної держадміністрації, Законами України:

 • “Про освіту”
 • “Про загальну середню освіту”
 • “Про дошкільну освіту”
 • “Про позашкільну освіту”
 • “Про охорону дитинства”
 • “Про національні меншини в Україні”
 • “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”
 • “Про дорожній рух” (витяг - статті 1, 10, 14, 15, 17,18, 19, 20)
 • “Про фізичну культуру і спорт” (витяг – статті 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13-20, 30-32, 37, 39, 40)
 • “Про загальний військовий обов”язок” (витяг – статті 1, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 17, 18)
 • “Про органи і служби у справах неповнолітніх та соціальні установи для неповнолітніх”
 • Кодекс законів про працю України (витяг – статті 2, 21-33, 36-47).

Основні функції діяльності Центру практичної психології та соціальної роботи:

 • дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти;
 • науково-методичне забезпечення профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, алкоголізму серед учнівської молоді;
 • психолого-педагогічна допомога неблагополучним сім ’ям, попередження проявів бродяжництва та жебрацтва серед неповнолітніх;
 • соціально-психологічна реабілітація дітей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 • соціально-психологічна допомога і реабілітація осіб з вадами фізичного і психічного розвитку;
 • діагностика, реабілітація та психологічна підтримка дітей, що зазнали насильства;
 • здійснення аналізу, оцінки і прогнозу розвитку психологічної служби, участь у формуванні регіональної освітньої політики;
 • координація наукових досліджень та методичних розробок, впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду;
 • ведення бланків даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби;
 • організація діяльності методичних об ’єднань практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів;
 • сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби;
 • участь в роботі атестаційних комісій при атестації практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

Функції та завдання методичного кабінету:

 • навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних закладах освіти, середніх агальноосвітніх школах, загальноосвітніх школах-інтернатах, закладах позашкільної освіти.
 • вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров”я вихованців дошкільних та позашкільних закладів здобуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок необхідних для подальшого навчання, стану організації педагогічного процесу і методичної роботи в цих закладах
 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів, стану викладання предметів у курсів регіонального та шкільного компонента базового навчального плану; організація навчально-виховного процесу та методичної роботи в цих закладах.
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду в закладах освіти, поліпшення на цій основі управління ними і організація методичної роботи.
 • організація діяльності наукових товариств учнів у закладах освіти; підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсу “Учитель року” та інших конкурсів.
 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою.
 • створення організаційних умов для безперервного фахового удосконалення, кваліфікації педагогічних та керівних працівників освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу.
 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, прикріплення методистами-кореспондентами кращих педагогічних працівників району до відповідних кафедр інституту удосконалення вчителів.
 • завдання логопедичного пункту: усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

Основні функції та завдання централізованої бухгалтерії:

 • самостійне складання або прийняття до обліку первинних документів, систематизація інформації, відображеної у цих документах.
 • підготовка проміжних розрахунків для обліку господарських операцій та подання їх до розгляду.
 • здійснення, накопичення та узагальнення інформації у потрібному
 • розрізі ( деталізації) про:
 • наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках у банку в іноземній валюті, а також коштів у дорозі;
 • одержання довгострокових та короткострокових позик та погашення заборгованості за ними;
 • розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;
 • наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також капітальні та фінансові інвестиції;
 • наявність та рух виробничих запасів;
 • витрати на виробництво;
 • доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;
 • власний капітал і забезпечення зобов'язань.
 • здійснення нарахування заробітної плати та виконання інших розрахунків з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства; бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов’язань.

Функції еколого-натуралістичного центру учнівської молоді:

 • проводить роботу спрямовану на подальший розвиток екологічної освіти і виховання учнів, активізацію практичної діяльності з охорони навколишнього середовища.
 • розробляє тематику досліджень і експериментів з проблем екології для установ, методичні рекомендації по здійсненню основних напрямків екологічної освіти виховання учнівської молоді в позанавчальний час, допомагає впровадженню їх в життя через позашкільні установи.
 • вивчає, узагальню передовий досвід роботи, пропагує його через пресу, радіо, телебачення. Забезпечує випуск методичної, довідкової, науково-популярної літератури.
 • проводить методичну роботу по підвищенню фахового рівня педагогів. Проводить наради, семінари, конференції з питань удосконалення екологічної освіти і виховання учнів.
 • організовує та проводить огляди, конкурси, змагання, конференції, виставки.

Відділ освіти веде працю над виконанням таких цільових програм, затверджених сесіями районної ради: “Обдарована дитина”, “Шкільний автобус”.

 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

mdz baner

library

rajrada

rajvo

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

baner ghestova mova 

11111
Голова Виноградівської районної державної адміністрації
РУСАНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
konstytucia
ogoloshennya
pidrozdily
kultura
stktor turizmu
apk
dpi
rcsssdm
justycia_2
upszn
stat
golovderzhsluzhba
rkmr
dkz
dkz
terinspect praci
pfu
lishosp
eco
365
korupcia
 

bvpd

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2018
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Останні новини

Хто зараз на сайті

На даний момент 67 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2017 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail: vinrda@ukrpost.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту