Управління освіти, молоді та спорту Друк
Неділя, 29 січня 2012, 13:52

90300, м. Виноградів, вул.Копанська, 10, тел.факс - 2-18-74, 2-19-51, 2-67-97, 2-30-09.

 


Начальник управління освіти, молоді та спорту –, тел. 2-18-74

Основні завдання управління освіти, молоді та спорту:

  • реалізація державної політики в галузі освіти в районі;
  • контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, забезпечення закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної і загальної середньої освіти;
  • організація у районі кадрового та методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
  • розробка прогнозів розвитку мережі закладів освіти;
  • здійснення керівництва закладами освіти на території району, організація їх матеріально-фінанасового забезпечення;
  • здійснює керівництво діяльністю загальноосвітніх шкіл та дошкільних установ району;
  • аналізує стан освіти у районі, організовує та контролює виконання регіональних програм розвитку освіти;
  • впроваджує рекомендовані МІН освіти нові освітні програми, педагогічні розробки;
  • вживає заходи щодо забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;
  • організовує навчально-методичне забезпечення закладів освіти, сприяє підвищенню фахового рівня медпрацівників;
  • організовує забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл;
  • організовує проведення олімпіад, конкурсів, що сприяє виявленню та розвитку обдарованих дітей;
  • забезпечує на території району виконання законодавства, щодо функціонування української мови, як державної, створення умов для розвитку мов інших національностей;
адає допомогу районним органам опіки і піклування у своєчасному влаштуванні дітей, які втратили батьків або залишились без їх піклування, вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх;
 • забезпечує розвиток мережі закладів освіти району, вносить пропозицію щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;
 • готує матеріали для подачі в обласне управління щодо ліцензування та атестації закладів освіти району;
 • організовує роботу по проведенню атестації педагогічних працівників шкіл району;
 • на підставі наданих райдержадміністрацією повноважень в установленому порядку укладає і припиняє дію контрактів з керівниками закладів освіти, що перебувають у його підпорядкуванні;
 • розглядає питання та вносить пропозиції, щодо відзначення працівників освіти району державними нагородами;
 • розробляє та подає в райдержадміністрацію пропозиції щодо нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти;
 • формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних предметів, посібники та документи про освіту;
 • готує і в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти у районі;
 • забезпечує розгляд заяв, скарг, звернень громадян, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають.

Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, наказами МІН освіти, рішенням та розпорядженнями голови районної держадміністрації, Законами України:

 • “Про освіту”
 • “Про загальну середню освіту”
 • “Про дошкільну освіту”
 • “Про позашкільну освіту”
 • “Про охорону дитинства”
 • “Про національні меншини в Україні”
 • “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”
 • “Про дорожній рух” (витяг - статті 1, 10, 14, 15, 17,18, 19, 20)
 • “Про фізичну культуру і спорт” (витяг – статті 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13-20, 30-32, 37, 39, 40)
 • “Про загальний військовий обов”язок” (витяг – статті 1, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 17, 18)
 • “Про органи і служби у справах неповнолітніх та соціальні установи для неповнолітніх”
 • Кодекс законів про працю України (витяг – статті 2, 21-33, 36-47).

Основні функції діяльності Центру практичної психології та соціальної роботи:

 • дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти;
 • науково-методичне забезпечення профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, алкоголізму серед учнівської молоді;
 • психолого-педагогічна допомога неблагополучним сім ’ям, попередження проявів бродяжництва та жебрацтва серед неповнолітніх;
 • соціально-психологічна реабілітація дітей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 • соціально-психологічна допомога і реабілітація осіб з вадами фізичного і психічного розвитку;
 • діагностика, реабілітація та психологічна підтримка дітей, що зазнали насильства;
 • здійснення аналізу, оцінки і прогнозу розвитку психологічної служби, участь у формуванні регіональної освітньої політики;
 • координація наукових досліджень та методичних розробок, впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду;
 • ведення бланків даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби;
 • організація діяльності методичних об ’єднань практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів;
 • сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби;
 • участь в роботі атестаційних комісій при атестації практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

Функції та завдання методичного кабінету:

 • навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних закладах освіти, середніх агальноосвітніх школах, загальноосвітніх школах-інтернатах, закладах позашкільної освіти.
 • вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров”я вихованців дошкільних та позашкільних закладів здобуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок необхідних для подальшого навчання, стану організації педагогічного процесу і методичної роботи в цих закладах
 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів, стану викладання предметів у курсів регіонального та шкільного компонента базового навчального плану; організація навчально-виховного процесу та методичної роботи в цих закладах.
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду в закладах освіти, поліпшення на цій основі управління ними і організація методичної роботи.
 • організація діяльності наукових товариств учнів у закладах освіти; підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсу “Учитель року” та інших конкурсів.
 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою.
 • створення організаційних умов для безперервного фахового удосконалення, кваліфікації педагогічних та керівних працівників освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу.
 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, прикріплення методистами-кореспондентами кращих педагогічних працівників району до відповідних кафедр інституту удосконалення вчителів.
 • завдання логопедичного пункту: усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

Основні функції та завдання централізованої бухгалтерії:

 • самостійне складання або прийняття до обліку первинних документів, систематизація інформації, відображеної у цих документах.
 • підготовка проміжних розрахунків для обліку господарських операцій та подання їх до розгляду.
 • здійснення, накопичення та узагальнення інформації у потрібному
 • розрізі ( деталізації) про:
 • наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках у банку в іноземній валюті, а також коштів у дорозі;
 • одержання довгострокових та короткострокових позик та погашення заборгованості за ними;
 • розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;
 • наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також капітальні та фінансові інвестиції;
 • наявність та рух виробничих запасів;
 • витрати на виробництво;
 • доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;
 • власний капітал і забезпечення зобов'язань.
 • здійснення нарахування заробітної плати та виконання інших розрахунків з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства; бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов’язань.

Функції еколого-натуралістичного центру учнівської молоді:

 • проводить роботу спрямовану на подальший розвиток екологічної освіти і виховання учнів, активізацію практичної діяльності з охорони навколишнього середовища.
 • розробляє тематику досліджень і експериментів з проблем екології для установ, методичні рекомендації по здійсненню основних напрямків екологічної освіти виховання учнівської молоді в позанавчальний час, допомагає впровадженню їх в життя через позашкільні установи.
 • вивчає, узагальню передовий досвід роботи, пропагує його через пресу, радіо, телебачення. Забезпечує випуск методичної, довідкової, науково-популярної літератури.
 • проводить методичну роботу по підвищенню фахового рівня педагогів. Проводить наради, семінари, конференції з питань удосконалення екологічної освіти і виховання учнів.
 • організовує та проводить огляди, конкурси, змагання, конференції, виставки.

Відділ освіти веде працю над виконанням таких цільових програм, затверджених сесіями районної ради: “Обдарована дитина”, “Шкільний автобус”.

 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

mdz baner

library

rajrada

rajvo

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

 

11111
Голова Виноградівської районної державної адміністрації
РУСАНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
konstytucia
ogoloshennya
pidrozdily
kultura
stktor turizmu
apk
dpi
rcsssdm
justycia_2
upszn
stat
golovderzhsluzhba
rkmr
dkz
dkz
terinspect praci
pfu
lishosp
eco
365
korupcia
 

bvpd

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2017
Жовтень
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Хто зараз на сайті

На даний момент 115 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2017 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail: vinrda@ukrpost.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту